Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร์ ครั้งที่ 44
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลับสดและพลับแห้ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119595 ชื่อวิชา Independent Study,16 ก.พ. 2012 - 17 ก.พ. 2012