Conference

Capability of New Ganoderma Laccase in Degradation of Phenolic, Non-Phenolic Aromatic Compounds and Toxic Dyes
MIE BIOFORUM 2008 ("Biotechnology of Lignocellulose Degradation, Biomass Utilization, and Biorefinery)
นานาชาติ
1 - 5 กันยายน 2008
นาโกย่า ญี่ปุ่น
-
-

Author

Output From Project

Physiological Aspects of Lignin-Degrading Enzymes from a Macrofungus Isolated in Thailand ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว. (โครงการต่อเนื่องปี 2545-2551)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419554 ชื่อวิชา Microbial Enzymes,29 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419554 ชื่อวิชา Microbial Enzymes,30 ก.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419498 ชื่อวิชา Special Problems,24 ต.ค. 2005 - 29 ก.พ. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419591 ชื่อวิชา Research Techniques in Microbiology,4 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419591 ชื่อวิชา Research Techniques in Microbiology,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :“ความหลากหลายของรากลุ่มลิกโนเซลลูโลสในป่าชายเลน จ.ระนองและเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส เพื่อประยุกต์ แหล่งทุน :สวพ.,27 เม.ย. 2009 - 28 เม.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เป็นสมาชิกของ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ด้าน การประชุมนานาชาติ Biotechnology of Lignocellulose Degradation, แหล่งทุน :ไม่มี,2 ก.พ. 2003 - 28 ก.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สกว. การใช้ประโยชน์ :บทความในประชาคมวิจัย ของ สกว. ปีที่ 14 ฉบับที่ 80 เดิอน กค. - สค. 2551 เรื่อง "ความสำเร็จในการใช้เอนไซม์ย่อยลิกนินชนิดใหม่จากเห็ดราในประเทศไทย ในการกำจัดสีย้อมเป็นพิษในน้ำ" หน้า 72-73,1 ก.ค. 2008 - 29 ส.ค. 2008
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้จัดการ on-line การใช้ประโยชน์ : เผยแพร่ทางสื่อ 0n line (ผู้จัดการ on-line) เรื่อง “มก. พบเอนไซม์ในเห็ดกำจัดพิษในน้ำเสียจากโรงงานทำกางเกงยีนส์” 14 พค. 2551 ,14 พ.ค. 2008 - 14 พ.ค. 2008