Conference

Article
The biology and mating behavior of an aquatic firefly species, Luciola aquatilis sp. nov. (Coleoptera: Lampyridae).
Conference
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551” (Thailand Research Expo 2008)
Class
ชาติ
Date
13 กันยายน 2008
Location
ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชาวบ้าน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมให้ความรู้หิ่งห้อยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน,5 ก.ย. 2009 - 5 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธุ์หิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis sp. nov. เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเป แหล่งทุน :สวพ,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009