Conference

Article
การวิเคราะห์ความสามารถในการรับแรงกดในแนวดิ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกไร้ฝาโดยวิธีไฟไนต์อิลิเม้นต์
Conference
แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า ปี 2551
Class
ชาติ
Date
1 - 2 เมษายน 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-