Conference

ประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส จากน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในสภาพดินน้ำขังสลับแห้งร่วมกับธูปฤาษี (Typha angustifolia)
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2
ชาติ
19 กันยายน 2008
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-