Conference

ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักจากเศษผักและผลไม้เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอม (Lactuca sativa L.)
การประชุมวิชาการระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2
ชาติ
19 กันยายน 2008
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-