Conference

Article
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจำหน่ายของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Conference
Institutional Research in Higher Education Competitive Advantage
Class
นานาชาติ
Date
4 - 7 พฤศจิกายน 2008
Location
Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :การเผยแพร่ผลงานวิจัยระบการจัดการการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน ที่ได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดมูลค่าและทำให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ,4 พ.ย. 2008 - 6 พ.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,25 ก.ค. 2012 - 25 ก.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176693 ชื่อวิชา Action Research in Vocational Education,26 ก.ค. 2012 - 26 ก.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุรภาพ,27 ก.ค. 2012 - 27 ก.ค. 2012