Conference

การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเศษกระดาษลูกฟูกเพื่อการขนส่งมะม่วง
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10
ชาติ
11 - 12 กันยายน 2008
นนทบุรี ประเทศไทย
-
-