Conference

Simulation of Hydrodynamics in a Downflow Fluidized Bed Reactor
การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
ชาติ
27 - 28 ตุลาคม 2005
-
-
-

Author

Output From Project

การสร้างและจำลองแบบเชิงคณิตศาสตร์ในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิดไหลเวียนลง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โรงงานนำร่องการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ม.ค. 2006 - 31 ธ.ค. 2006