Conference

การตายของเซลล์ระหว่างการชราภาพของดอกกล้วยไม้หวายที่ถูกชักนำโดยเอทิลีน
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ชาติ
14 - 15 สิงหาคม 2008
เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
-
-