Conference

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ชาติ
14 - 15 สิงหาคม 2008
เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
-
-