Conference

การคัดเลือกเทคนิคเพื่อกระตุ้นการเกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยการสร้างบาดแผล
ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่2
ชาติ
26 - 28 มีนาคม 2008
ขอนแก่น ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ม. ขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ ครั้งที่๑,28 มี.ค. 2006 - 30 มี.ค. 2006