Conference

Article
การทดลองใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอนในอาหารเลี้ยงเชื้อ Escherichia coli BL21DE3 เพื่อเพิ่มปริมาณเซลล์สำหรับเตรียมการผลิตกรดอะมิโนชนิดแอล-ฟีนิลอะลานีน”
Conference
การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1
Class
ชาติ
Date
29 - 30 พฤษภาคม 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การเพาะเลี้ยง Escherichia coli BL21(DE3) ด้วยกลีเซอรอลจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202451 ชื่อวิชา Bioprocess Engineering,1 พ.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202311 ชื่อวิชา Unit Operations II,16 มิ.ย. 2008 - 1 ก.ย. 2008