Conference

English Pedagogical Resources Using LMS Open Source
28th Thailand TESOL International Conference "English Language Teaching: Progress in Practice and Policy"
นานาชาติ
24 - 26 มกราคม 2008
อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ การใช้ประโยชน์ :ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เพื่อส่งสริม ให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อมุ่งสร้าง ให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง ด้านต่างๆ เช่น ศูนย์กลาง ด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม การเงิน การศึกษา ฯลฯ,21 มิ.ย. 2010 - 29 ก.พ. 2012