Conference

การเปรียบเทียบสัดส่วนออกซิเจนในอากาศที่หายใจเข้าจากการให้ออกซิเจน 5 รูปแบบ.
การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14
ชาติ
27 - 30 เมษายน 2008
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-