Conference

Article
ค่าความดันโลหิตในสุนัขที่บ้านและที่โรงพยาบาลสัตว์โดยการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบใช้เครื่องตรวจจับการไหลของเลือดด้วยคลื่นเสียงสะท้อน
Conference
การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
27 - 30 เมษายน 2008
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-