Conference

การรักษาทางศัลยกรรมร่วมกับการใช้สารเคมีบำบัดรักษาในสุนัขป่วยด้วยมะเร็งที่ม้ามชนิด hemangiosarcoma
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-