Conference

การโคลนและแสดงออกของยีนเลปตินและตัวรับของเลปตินในไก่พื้นเมืองไทย
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-