Conference

Article
ผลของการติดเชื้อ Monodon Baculovirus ในลูกกุ้ง ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายและเปอร์เซ็นต์กุ้งที่มีขนาดเล็กในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-