Conference

Article
การศึกษาค่าสหสัมพันธ์และสมการคาดคะเนของปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรดและเถ้าละลายในกรดจากเถ้าทั้งหมดในมันเส้น
Conference
การศึกษาค่าสหสัมพันธ์และสมการคาดคะเนของปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรดและเถ้าละลายในกรดจากเถ้าทั้งหมดในมันเส้น
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-