Conference

Article
Nitrogen removal in recirculated duckweed ponds system
Conference
7th IWA Specialist Conference on Waste Stabilization Ponds
Class
นานาชาติ
Date
25 กันยายน 2006
Location
ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Nitrogen Transformation and Removal Mechanisms in Duckweed Based Pond,29 ม.ค. 2008 - 29 ม.ค. 2008