Conference

การประยุกต์ใช้กระบวนการโฟมแฟรคชั่นเนชั่นในการบำบัดน้ำเพื่อการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-