Conference

Article
การศึกษาคุณลักษณะของ complementary DNA (cDNA) และการแสดงออกของยีน Interleukin-8 (IL-8) ในปลานิล (Oreochromis niloticus)
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-