Conference

Article
การคัดเลือกเชื้อรา Aspergillus ที่ผลิตเอนไซม์ beta-glucanase ได้สูงและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตด้วยการหมักแบบแห้ง
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-