Conference

การคัดเลือกเชื้อรา Aspergillus ที่ผลิตเอนไซม์ beta-glucanase ได้สูงและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตด้วยการหมักแบบแห้ง
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-