Conference

ผลของระดับความเข้มข้นและระยะเวลาที่ได้รับสารโคลซิซินของโปรโตคอร์ม กล้วยไม้เอื้องแซะหอมต่อการเกิดต้นโพลิพลอยด์ในสภาพปลอดเชื้อ
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในรายวิชา 102401,21 มิ.ย. 2009 - 21 มิ.ย. 2009