Conference

Article
ผลของระดับความเข้มข้นและระยะเวลาที่ได้รับสารโคลซิซินของโปรโตคอร์ม กล้วยไม้เอื้องแซะหอมต่อการเกิดต้นโพลิพลอยด์ในสภาพปลอดเชื้อ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในรายวิชา 102401,21 มิ.ย. 2009 - 21 มิ.ย. 2009