Conference

Article
ยีนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนโทไซยานินในสีดอกของกล้วยไม้สกุลหวาย และสกุลแอสโคเซ็นด้า
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-