Conference

สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ beta-glucanase โดย Aspergillus terreus ASKU10 ในการหมักแบบแห้งด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-