Conference

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบอินทรีย์ของดีบุกจากตัวอย่างน้ำ
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-