Conference

การประเมินความแห้งแล้งต่อการใช้ที่ดิน ด้วยเทคนิคการสำรวจระยะไกล ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-