Conference

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ pectate lyase จากเชื้อ Paenibacillus polymyxa N10 ในการหมักแบบอาหารเหลวโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-