Conference

Article
ผลของน้ำสับปะรด สารสกัดจากเปลือกสับปะรด และสารสกัดจากรำข้าวต่อการเกิดสีน้ำตาลในกล้วยหอมชิ้นและบด
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-