Conference

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อกลุ่มออกซิไดส์ซิงในการลดปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนในเมล็ดถั่วเขียวและในกระบวนการผลิตถั่วงอก
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-