Conference

Article
ผลการใส่สังกะสีต่อข้าวโพดที่ปลูกในดินเนื้อปูนชุดดินบุรีรัมย์
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-