Conference

Article
การให้ผลผลิตและระดับชั้นคุณภาพผลผลิตของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ที่จัดระบบรูปทรงต้น 4 แบบและปลูกระยะชิดในปีที่สองของการให้ผลผลิต
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของระบบรูปทรงต้น 4 แบบ ในการปลูกระยะชิดที่มีต่อการเติบโต ผลผลิตและลักษณะทางสรีรบางประการของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ในปีแรกของการให้ผลผลิต

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,20 ก.ค. 2009 - 20 ก.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007441 ชื่อวิชา Tropical Fruits,19 ก.ค. 2010 - 19 ก.ค. 2010