Conference

Article
สภาพการณ์การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงหรือไม่:กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Conference
การประชุมเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
8 พฤษภาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
http://www.asia.tu.ac.th/journal/J_Studies30_1/27-40.pdf

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Tokyo University of Foreing Studies,Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายให้กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาเขมรระหว่างได้รับทุนสกอ.ทำวิจัยอยู่ที่Tokyo University of Foreing Studies,Japan หัวข้อ การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย,30 เม.ย. 2009 - 15 มิ.ย. 2009