Conference

Article
การพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างหมุ่บ้านต้นแบบปลอดโรคไข้หวัดนก
Conference
การสัมมนาเรื่อง "งานวิจัยไข้หวัดนก เพื่อการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย"
Class
ชาติ
Date
28 มีนาคม 2008
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-