Conference

Article
ความหลากหลายของปรสิตที่พบในปลาอันดับ Siluriformes ในแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ปรสิตในลูกปลาบึกและปลาบึก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,16 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009