Conference

Article
ผลของปริมาณโปรตีนและสภาวะในเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส และสีของขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากข้าวเหนียว
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-