Conference

การลดอาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานแผนกขึ้นรูปแบบทรายโดยใช้หลักการยศาสตร์:กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ชาติ
14 - 15 มีนาคม 2008
อ.เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
-
-