Conference

Article
การฟอกฆ่าเชื้อหัวย่อยและการเพิ่มจำนวนยอดบัวจงกลในสภาพปลอดเชื้อณี
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-