Conference

Article
การศึกษาและวิจัยการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานระบบท่อหนองพันจันทร์
Conference
การประชุมวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
30 - 31 สิงหาคม 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การวิจัยและพัฒนาการให้น้ำชลประทานแบบประหยัดน้ำ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 207441 ชื่อวิชา Management of Water Resources Project,5 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009