Conference

การจัดการน้ำทิ้งโครเมียมไตรออกไซด์จากกระบวนการชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้าโดยระบบออสโมซิสผันกลับ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
ชาติ
26 - 27 ตุลาคม 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-