Conference

การนำเศษเหลือสมุนไพรกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของแผ่นประกอบ
สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 3
ชาติ
20 มิถุนายน 2007
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
-
-