Conference

ลำดับนิวคลีโอไทด์ตลอดสายของยีนอัลฟ่า-อะมัยเลสในไหมไทยพันธุ์พื้นเมือง
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
ชาติ
31 มกราคม 2007
-
-
-