Conference

Article
ผลการเติมกรดอินทรีย์ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต และจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในไก่กระทง
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-