Conference

Feline aortic thromboembolism (FATE) : diagnosis and treatment
การประชุมทางวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13
ชาติ
14 - 16 พฤษภาคม 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-