Conference

การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำจากฐานข้อมูลมวลชีวภาพของพรรณไม้น้ำ: กรณีศึกษาพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-