Conference

การประยุกต์ใช้ซีโอไลท์ที่ได้จากธรรมชาติเป็นสารตัวเติมในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ : เมื่อเปรียบเทียบกับสารตัวเติมอื่นๆ
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-