Conference

Article
ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
Conference
ประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา และหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎรณ์ธานี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255432 ชื่อวิชา Reptantia,15 ต.ค. 2007 - 25 ก.พ. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลของไทย,9 มี.ค. 2007 - 9 มี.ค. 2007
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโบบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ :ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย,5 มี.ค. 2007 - 25 ก.ย. 2009