Conference

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ชาติ
7 - 8 ธันวาคม 2023
อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
-